1. Dementie
  2. Vrijheidsbeperkende maatregelen
  3. Praten over later, VZP
  4. Intimiteit in het WZC
  5. Verzorgend wassen
  6. Andere dienstverleningsaspecten
  7. Vragen, meldingen, suggesties

Wonen in een woonzorgcentrum omvat ook zorg op maat voor de individuele bewoner. Hiertoe heeft men op campus Kloosterhof aandacht voor diverse aspecten zoals:

1. Dementie

VitaS staat open voor ouderen met dementie. Binnen zowel onze woonzorgcentra als onze dagverzorgingscentra worden alle ouderen met dementie opgevangen ongeacht hun zorgnoden. Wij streven naar een huiselijke, veilige en gestructureerde omgeving waarbij de bewoners en gebruikers centraal staan en omringd worden met een warme zorg. Hiertoe hebben we een intentieverklaring uitgeschreven die je door hier te klikken, kan lezen. Voor de naasten hebben we daarnaast zowel een folder betreffende onze woonzorgcentra als onze dagverzorgingscentra met meer informatie hieromtrent.

 - Om deze van de woonzorgcentra eens te lezen, klik hier.

 - Om deze van de dagverzorgingscentra eens te lezen, klik hier.

Om de bewoners met dementie op een aangename manier bij ons te laten wonen, heeft VitaS een aantal zaken aangekocht zoals o.a. een huishond voor degene die gesteld zijn op dieren, de tovertafel die verplaatsbaar is, en heeft men zelfs een dementiekoor opgericht omdat muziek sommige bewoners met dementie stimuleert tot interactie.

2. Vrijheidsbeperkende maatregelen

VitaS streeft naar een optimale opvang waarbij zelfstandigheid en maximale keuzevrijheid centraal staan. In sommige situaties is het echter nodig om beperkingen op te leggen voor de bewoner of gebruiker in het belang van zijn eigen veiligheid, gezondheid of het algemeen belang. Omdat de gevolgen van fixatie vaak ernstig zijn, moet steeds de hoogst mogelijke vrijheid geboden blijven. Hiertoe hebben we een intentieverklaring uitgeschreven die je door hier te klikken, kan lezen. Voor de naasten hebben we daarnaast ook een folder met meer informatie hieromtrent gemaakt. Om deze eens te lezen, klik hier.3. Praten over later, vroegtijdige zorgplanning

Waarom nu al nadenken over later? Het stelt de bewoner in staat om zijn/haar wensen in verband met toekomstige zorg kenbaar te maken. Binnen VitaS bieden wij hiertoe de mogelijkheid. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in onze folder. Om deze eens te lezen, klik hier. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we palliatieve zorg kunnen bieden om alzo een menswaardig levenseinde te garanderen. Hiertoe hebben we eveneens een intentieverklaring gemaakt die je kan lezen door hier te klikken. Om de bewoner zolang mogelijk in zijn eigen thuis te kunnen houden, is het mogelijk om medicatie via infusietherapie toe te dienen en evt. een pijnpomp op te starten zodat een onnodige verhuis naar het ziekenhuis hiertoe kan vermeden worden.

4. Intimiteit in het woonzorgcentrum

Veel bewoners stellen zich de vraag bij opname: kan ik rekenen op mijn privacy? Verlies ik niet een stuk van mijn sociale leven en de contacten die daaruit voortvloeien? De meeste bewoners wensen ook in het WZC de ruimte en tijd te krijgen voor intimiteit wanneer daar behoefte aan is. Vandaar dat we ook hiertoe een intentieverklaring hebben uitgeschreven die je door hier te klikken, kan lezen. Het is belangrijk als zorgverlener om hiermee op een professionele en respectvolle manier om te gaan. Relaties, intimiteit, tederheid en seksualiteit zijn immers basisbehoeften voor iedere mens doch willen we hier een respectvolle benadering centraal stellen en hebben we een referentiekader grensoverschrijdend gedrag opgesteld dat zowel medewerkers als bewoners dient te beschermen m.b.t. onderwerp. Door hier te klikken, kan je dit lezen.

5. Verzorgend wassen, wat is de meerwaarde hiervan?

Waarom verzorgend wassen? De gezondheid, een gezonde huid, een comfortabele verzorging met de nodige aandacht voor het welzijn en zelfrespect voor de bewoner is waar het om draait. Binnen VitaS bieden wij hiertoe de mogelijkheid. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in onze folder. Om deze eens te lezen, klik hier.

6. Andere dienstverleningsaspecten

Naast de verzorging en verpleging die instaan voor de zorg op maat van de bewoner, zijn er ook diverse andere disciplines aanwezig. Zo staat de kiné paraat om de bewoner waar nodig een kinesitherapeutische behandeling te geven na advies van de huisarts. Zij organiseren daarnaast ook beweegactiviteiten die toegankelijk zijn voor de bewoners die wensen hieraan deel te nemen. Verder hanteren ze een geoptimaliseerd tilbeleid en hebben ze hiertoe ook een intentieverklaring uitgeschreven. Deze kan je nalezen door hier te klikken.

Verder kan de bewoner ook beroep doen op ergotherapeuten. Deze trachten de bewoner te helpen om deze zolang mogelijk dingen zelf te kunnen laten doen. Zij zoeken ook samen met de bewoner naar geschikte hulpmiddelen indien dit nodig moest zijn en organiseren activiteiten om de motoriek van de bewoners jong te houden.

Tenslotte is er het team van animatie dat zorgt voor het nodige leven in de brouwerij. Zij organiseren activiteiten voor de bewoners zodat deze een aangename tijdsbesteding hebben. Het staat de bewoner vrij om hieraan deel te nemen. Zij gieten hun activiteiten maandelijks in een kalender zodat de bewoner van tevoren kan plannen aan welke hij of zij zou willen deelnemen. Deze activiteiten zijn heel uiteenlopend gaande van een dementiekoor tot bv. knutselen, een quiz, bingo of kiennamiddag. Daarnaast doen ze ook individuele kamerbezoekjes om bewoners die graag rustig op hun kamer blijven ook de nodige aandacht te geven wanneer deze daar nood aan hebben.

7. Vragen, bedenkingen, meldingen, suggesties

We vinden het belangrijk om op onze campus vertrouwen en een goede verstandhouding op te bouwen met zowel bewoners als familie als bezoekers, zodat iedereen zich vrij voelt om vragen te stellen, bedenkingen te uiten en problemen te bespreken. Meldingen worden door ons gezien als positieve kansen om het in de toekomst beter te doen.

We hanteren dan ook een klachtenprocedure voor personen die een melding willen doen over een gebeurtenis. Suggesties, bemerkingen of klachten kunnen op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:

  • Ze kunnen mondeling geuit worden bij iedere medewerker, het diensthoofd of bij de directie. We raden ook aan om ze eerst mondeling te bespreken daar de melding meestal zo opgelost kan worden.
  • Ze kunnen ook worden genoteerd in het meldingsregister gebruik makende van de meldingsformulieren die zich erin bevinden. Dit register bevindt zich in de infostandaard in de inkomhal van het WZC. Wanneer een melding anoniem geregistreerd wordt, zal hier enkel een kennisname van gedaan worden. Bij niet-anonieme meldingen, zal de melding verder behandeld worden, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Er zal in ieder geval aan de betrokkene worden meegedeeld welk gevolg aan de melding wordt gegeven. In het meldingsregister staat de klachtenprocedure nogmaals uitgebreid omschreven. 
  • Daar we inspraak en betrokkenheid belangrijk vinden, hechten we ook belang aan mogelijke suggesties. Moest je een verbeterpuntje of een idee hebben, aarzel dan niet om het even te bespreken met ons. We willen immers samen de bewoner zich thuis laten voelen bij ons waar wonen, leven en zorg belangrijke aspecten vormen.