Leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt 4 leden, 1 uit elke gemeente.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter en een secretaris.

De Raad van Bestuur hanteert een Code van Goed Bestuur dewelke je hier kan nalezen.

Presentiegelden

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen presentiegeld. De presentiegelden zijn conform titel II artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandaten.

Er kunnen maximaal 18 vergaderingen per jaar vergoed worden.

Beknopt overzicht van genomen beslissingen

Artikel 466 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging via de website van de vereniging een lijst bekendmaakt van de besluiten van de bestuursorganen met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. 

Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

Hieronder kan je de linken terugvinden naar de verslagen met besluiten genomen door de Raad van Bestuur terugvinden:

Tevens kan je hier het procesverbaal van de algemene vergadering van najaar 2018 terugvinden. Hier kan je dit van de algemene vergadering van najaar 2019 terugvinden.