Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van VitaS

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: J. H. Leynenstraat 30, 3990 Peer
Telefoon: 011/49 26 00
E-mail: info@vitas.be
Ondernemingsnummer: 0239-946326

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VitaS of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VitaS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Aansprakelijkheid

VitaS streeft ernaar om deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. We besteden dan ook de nodige aandacht aan de volledigheid en correctheid van de ter beschikking gestelde informatie. Doch kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien onze informatie op de website tekortkomingen vertoont, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. VitaS neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijks foutieve informatie. Indien u onjuistheden vaststelt, kan u die aan ons meedelen via info@vitas.be.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikels, publicaties en andere items op onze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is aangevraagd aan en verleend door VitaS. De webtoepassingen die door VitaS ter beschikking worden gesteld, vallen tevens onder het auteurs- en intellectuele eigendomsrecht van VitaS.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u aan VitaS verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij we worden verplicht door de wetgever. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens. VitaS verbindt er zich toe deze informatie op een strikt confidentiële manier te behandelen en zal deze louter voor interne doeleinden en binnen het kader van onze zorg- en dienstverlening aanwenden.

VitaS mag het rijksregisternummer in relatie met externen enkel gebruiken om informatie te ontvangen of te verstrekken omtrent de houder van het identificatienummer in het kader van de verplichtingen die zijn opgelegd door een wet of een reglementaire bepaling.

Email

Emails en bijlagen zijn vertrouwelijk. Ze zijn bedoeld om alleen gebruikt te worden door het individu of de groep aan wie de mail gericht is. Als u verkeerdelijk een email heeft ontvangen, gelieve dit mede te delen via info@vitas.be en de mail van uw computer te verwijderen.

Volgende handelingen zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van VitaS:

  • gebruik van de informatie door anderen,
  • openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van informatie aan derden.

De visie of mening in een mail is deze van de schrijver en deze visie of mening is niet noodzakelijk deze van VitaS.

VitaS gaat er tevens van uit dat de ontvanger de emails en bijlagen controleert op virussen en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enig virus verzonden per email.

Aanpassingen inhoud site

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VitaS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
VitaS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VitaS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.