We vinden het belangrijk om op onze campus vertrouwen en een goede verstandhouding op te bouwen met zowel bewoners als familie als bezoekers, zodat iedereen zich vrij voelt om vragen te stellen, bedenkingen te uiten en problemen te bespreken. Meldingen worden door ons gezien als positieve kansen om het in de toekomst beter te doen.

We hanteren naast het mondelinge contact dan ook een klachtenprocedure voor personen die een melding willen doen over een gebeurtenis. Suggesties, bemerkingen of klachten kunnen op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:

  • Ze kunnen mondeling geuit worden bij iedere medewerker, het diensthoofd of bij de directie. We raden ook aan om ze eerst mondeling te bespreken daar de melding meestal zo opgelost kan worden.
  • Ze kunnen ook worden genoteerd in het meldingsregister gebruik makende van de meldingsformulieren die zich erin bevinden. Dit register bevindt zich in de infostandaard in de inkomhal van ieder WZC op de diverse campuslocaties. Wanneer een melding anoniem geregistreerd wordt, zal hier enkel een kennisname van gedaan worden. Bij niet-anonieme meldingen, zal de melding verder behandeld worden, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Er zal in ieder geval aan de betrokkene worden meegedeeld welk gevolg aan de melding wordt gegeven. In het meldingsregister staat de klachtenprocedure nogmaals uitgebreid omschreven. 
  • Daar we inspraak en betrokkenheid belangrijk vinden, hechten we ook belang aan mogelijke suggesties. Moest je een verbeterpuntje of een idee hebben, aarzel dan niet om het even te bespreken met ons. We willen immers samen de bewoner zich thuis laten voelen bij ons waar wonen, leven en zorg belangrijke aspecten vormen.
  • Tenslotte willen we ook nog even meegeven; iedereen groeit van positieve feedback dus ook deze is meer dan welkom.

Daarnaast streven we binnen VitaS naar campuslocaties waar ouderen echt mogen wonen en leven. Hierbij vinden we het belangrijk om naast de beelden en jaarverslagen ook transparantie te bieden naar de inspectieverslagen toe.  Inspectie is weliswaar een momentopname waarbij de focus ligt op meetbare basiskwaliteit doch kan dit (toekomstige) bewoners en hun familie helpen om zich een nog beter beeld te vormen van hoe het wonen, leven en de zorg is op onze campuslocaties. Deze verslagen kan u bij de documenten raadplegen.