Vrijwilligers zijn de zuurstof van onze samenleving. In tal van organisaties vormen ze het cement van de menselijke netwerken. Die zijn op hun beurt de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. De vrijwillige inzet van mensen is voor de samenleving onbetaalbaar. Het levert een grote meerwaarde op voor de organisatie. Zonder vrijwilligers zouden we bepaalde taken niet kunnen opnemen of kunnen uitvoeren zoals de WZC en de CDV nu doen.

Wat is vrijwilligerswerk?

“Een vrijwilliger is iemand die zich belangeloos en onbezoldigd ten dienste stelt van de organisatie. Hij oefent in gestructureerd verband activiteiten uit die zich onderscheiden van of complementair zijn aan deze van professionelen.”

Het werken met vrijwilligers is een bewust keuze; VitaS kiest er nadrukkelijk voor om vrijwilligers te betrekken bij het realiseren van de kerntaken:

 • Zij hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van onze doelstellingen en kerntaken. In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met vrijwilligers ons mogelijk maakt een, zowel kwantitatief als kwalitatief beter (d.w.z. breder, gevarieerder, diepgaander) pakket aan activiteiten aan te bieden. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden we niet in staat zijn een dergelijk aanbod te realiseren. Ze hebben een brugfunctie tussen onze organisatie en mensen uit de samenleving.
 • Zij staan veelvuldig in contact met het publiek en maken onze organisatie daardoor ook zichtbaar in de samenleving. Daar komt bij dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan vermaatschappelijking van de zorg en de inbedding van de dienstverleningen van onze organisatie in de gemeente.
 • Vrijwilligers vormen een levend netwerk, waardoor wij op een vanzelfsprekende manier kennis kunnen nemen van wat er leeft bij de mensen. Zij staan immers midden in de samenleving en verschaffen ons aldus informatie omtrent evolutie van noden en behoeften. Hun kennis en vaardigheden komen vaak goed van pas. Vrijwilligerswerk kan een aanvulling zijn op professioneel werk en kan voorkomen dat bepaalde werkzaamheden onnodig worden geprofessionaliseerd.

Wie kan vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk is voor alle leeftijden. Iedereen kan vrijwilligerswerk doen. Van student tot gepensioneerde: iedereen kan iets betekenen voor een andere. Hoe oud of jong je bent, je bent altijd welkom om taken op te nemen die passen bij je talenten, je ervaring en je interesse. Samen met de vrijwilligerscoördinator kan gekeken worden wat het beste bij je past.  

Wat kan de vrijwilliger verwachten?

De vrijwilligers op hun beurt krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan de maatschappij door het uitbreiden van hun sociale contacten; door hun vrije tijd zinvol door te brengen en te groeien door de aangeboden begeleiding, vorming en de samenwerking met professionelen.

Bovendien ontvangen zij erkenning voor hun ervaring, vaardigheden en kennis.

Wat verwacht de organisatie van de vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wij verwachten dan ook dat je:

 1. gemaakte afspraken nakomt,
 2. de zorgvisie van de organisatie in het hart draagt,
 3. beschikt over de nodige sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen en geduld,
 4. en kan samenwerken met onze medewerkers en andere vrijwilligers.

Welke vrijwilligerstaken zijn er in onze woonzorgcentra en in onze centra voor dagverzorging?

Binnen onze organisatie is er reeds een aanbod waarin vele vormen van engagement, betrokkenheid op de medemens, kennis, vaardigheden, attitudes en werkkracht terug te vinden zijn, én dit voor zowel langdurige engagementen als voor éénmalige of kortlopende opdrachten:

 • begeleiding;
 • maaltijdbegeleiding in het WZC - CDV;
 • gezelschap houden;
 • kleine zorgtaken;
 • begeleiding bij uitstappen;
 • begeleiding bij activiteiten;
 • ondersteuning bij animatie bijvoorbeeld bij het kienen, het verjaardagsfeest;
 • cafetariahulp;
 • helpende handen bij activiteiten, opendeurdagen, feesten,….;
 • lesgeven bijvoorbeeld Frans of computer;
 • activiteiten organiseren, uitwerken en begeleiden;
 • ondersteuning in de administratie;
 • ondersteuning technische dienst;
 • helpen bij het organiseren van laagdrempelige activiteiten;
 • ...

Heb je interesse?

Dan mag je contact opnemen met één van onze locaties waar je het vrijwilligerswerk wil gaan doen.  Zij zullen je een vragenlijst toesturen. Na het invullen van deze vragenlijst, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt gekeken of er een taak is die bij je past. Indien dit zo is, ontvang je dan ook een infobrochure omtrent vrijwilligerswerking in onze organisatie en wordt samen een afsprakennota omtrent vrijwilligerswerk ondertekend.