Bestuursorganen VitaS

VitaS is een opdrachthoudende vereniging die bestuurd wordt door een raad van bestuur waarvan de leden voorgedragen worden door de deelnemende gemeentebesturen.

Bestuursorganen van VitaS

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van iedere deelnemend bestuur. De voorzitter wordt door henzelf uit de leden gekozen.
In principe komt de raad van bestuur iedere maand samen. 

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het beheer van de opdrachthoudende vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is er de algemene vergadering die is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (meestal de burgemeester) en worden door de deelnemende gemeenteraden rechtstreeks aangewezen voor elke samenkomst.
De algemene vergadering, die minstens 2 maal per jaar vergadert, is het hoogste orgaan van de vereniging.
Zij beslissen o.a. over de benoeming van de bestuurders, de keuring van de begroting, de al of niet afvaardiging van nieuwe leden, de statuten enz. Het procesverbaal van deze vergadering kan u bij de documenten raadplegen.

Tenslotte is er de algemeen directeur die de dagelijkse verantwoordelijke van de opdrachthoudende vereniging is en tevens hoofd van het personeel.

Leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van iedere deelnemend bestuur..

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter en een secretaris.

De Raad van Bestuur hanteert een Code van Goed Bestuur dewelke je hier kan nalezen.

Presentiegelden

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen presentiegeld. De presentiegelden zijn conform titel II artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandaten.

Er kunnen maximaal 18 vergaderingen per jaar vergoed worden.

Beknopt overzicht van genomen beslissingen

Artikel 466 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging via de website van de vereniging een lijst bekendmaakt van de besluiten van de bestuursorganen met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze kan u bij de documenten raadplegen.

Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.