Privacybeleid

VitaS hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, VitaS, J. H. Leynenstraat 30-3990 Peer respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: beheer van bewoners-gebruikers-huurders, aanwerving van medewerkers, eventueel versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VitaS, J. H. Leynenstraat 30-3990 Peer, info@vitas.be, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De persoonlijke gegevens die VitaS verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van VitaS. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. VitaS geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u VitaS uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als VitaS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties waarmee VitaS samenwerkt, dan zal VitaS u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan u zich ertegen verzetten.

U heeft tevens het recht de gegevens, die VitaS over u geregistreerd heeft, in te kijken en de plicht eventuele onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Indien u niet wenst dat VitaS de gegevens over u nog langer verwerkt voor intern gebruik, dan kan u hieromtrent VitaS contacteren. Dit kan ofwel schriftelijk ofwel door een mail te sturen naar info@vitas.be.

GDPR-AVG

Om voldoende draagvlak te creëren op vlak van informatieveiligheid is er binnen VitaS  een informatieveiligheidscel uitgebouwd. Deze cel komt op regelmatige basis samen om de stand van zaken m.b.t. informatieveiligheidsitems te bespreken, actiepunten voortvloeiende uit het informatieveiligheidsplan en de risico-analyses te implementeren, op te volgen en bij te sturen waar nodig. Daarnaast is er tegelijkertijd een Data Protection Office uitgebouwd waarbij er wordt samengewerkt met de informatieveiligheidsconsulent, de DPO en de persoon verantwoordelijk voor het interne IT-gebeuren. Dit maakt dat bij de uitvoering van een gegevensbeschermingeffectbeoordeling een brede focus mogelijk is waardoor mogelijk risico’s beter ingeschat kunnen worden. 

Voor VitaS is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de bewoners immers een belangrijk strategisch doel en bovenal een wettelijke verplichting die VitaS hoog in het vaandel draagt. VitaS heeft dit uitgewerkt in een beleidstekst waarin ze toelichten op welke manier er getracht wordt om de rechten en vrijheden van de bewoners, medewerkers en andere personen (‘betrokkenen’) te vrijwaren wanneer ze persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving. Daarnaast heeft VitaS ook een privacypolicy voor zijn bewoners en gebruikers uitgewerkt die je kan nalezen door hier te klikken.