1. Oprichting
 2. Bestuur van VitaS
 3. Huisstijl

Oprichting

 • 1906: oprichting van een wedergemeentelijke vereniging met de gemeenten   Peer, Kleine-Brogel en Grote-Brogel
 • 06/04/1908: eerste steenlegging – 03/05/1910 inwijding.
 • 29/03/1974: eerste spadesteek voor de bouw van het nieuwe rustoord     wordt gestoken te Peer met op 27/10/1979 de officiële inhuldiging.
 • 26/06/1989: omvorming naar een intercommunale vereniging.
 • Begin 1993: uitbreidingswerken voor 60 woongelegenheden waarna op   09/09/1994 de officiële inhuldiging en ingebruikname plaatsvond.
 • Voorjaar 2004: omvorming van een intercommunale naar een     opdrachthoudende vereniging.
 • 2007: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te     Meeuwen-Gruitrode met op 19/12/2008 de officiële inhuldiging.
 • 2011: uitbreiding van VitaS met de bouw van een nieuwe campus te Hechtel- Eksel met op 17/12/2012 de ingebruikname.
 • Voorjaar 2012: opstart van een dagverzorgingscentrum zowel op de campus  te Peer als de campus te Meeuwen-Gruitrode.
 • 2012: door de vele uitbreidingen en het aanwezig zijn op meerdere locaties drong een nieuwe naam zich op. De naam opdrachthoudende vereniging Sint Antonius werd dan ook omgevormd naar de korte maar krachtige benaming VitaS.
 • 2018: Uitbreiding van VitaS met campus Reigersvliet, DVC de Kiosk en serviceflats/assistentiewoningen voorheen uitgebaat door het OCMW van Leopoldsburg.

Bestuursorganen van VitaS

VitaS is een opdrachthoudende vereniging die bestuurd wordt door een raad van bestuur waarvan de leden voorgedragen worden door de deelnemende gemeentebesturen. Ze telt 4 leden, 1 uit elke gemeente.


De voorzitter wordt door henzelf uit de leden gekozen.
In principe komt de raad van bestuur iedere maand samen. U kan hier meer informatie over deze samenkomsten en een lijst van de genomen besluiten van de raad van bestuur terugvinden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het beheer van de opdrachthoudende vereniging.

Daarnaast is er de algemene vergadering die is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (meestal de burgemeester) en worden door de deelnemende gemeenteraden rechtstreeks aangewezen voor elke samenkomst.
De algemene vergadering, die minstens 2 maal per jaar vergadert, is het hoogste orgaan van de vereniging. U kan hier een lijst van de genomen besluiten raadplegen. 

Zij beslissen o.a. over de benoeming van de bestuurders, de keuring van de begroting, de al of niet afvaardiging van nieuwe leden, de wijziging van de statuten enz. Het procesverbaal van deze vergadering kan u hier raadplegen.

Tenslotte is er de algemeen directeur die de dagelijkse verantwoordelijke van de opdrachthoudende vereniging is en tevens hoofd van het personeel.

Vernieuwing en modernisering van het logo drong zich op.

Door de uitbreiding naar meerdere campussen ontstond er verwarring over de overkoepelende naam "Opdrachthoudende vereniging Sint Antonius." De overkoepelende vereniging van de woonzorgcentra Sint-Antonius in Peer, Kloosterhof in Meeuwen en het rusthuis in aanbouw in Eksel veranderde dan ook in 2012 van naam waarbij Sint-Antonius gewijzigd werd naar VitaS. VitaS heeft een diepere betekenis: ‘VitaS klinkt goed, is bondig, straalt vitaliteit uit, maar Vita betekent ook in het Latijn en Grieks een levensverhaal van belangrijke personen'. Aan Vita werd een "S" toegevoegd dewelke staat voor de senioren.


Huisstijl

In 2019 breidde de opdrachthoudende vereniging VitaS uit met een 4° zorgcampus nl. campus Reigersvliet te Leopoldsburg. Daar deze uitbreiding de nodige administratieve aanpassingen met zich meebracht en aanvullingen in de reeds bestaande folders, was het moment aangebroken om te evolueren naar een echte huisstijl. Intussen zijn de krijtlijnen hiertoe uitgezet en zullen documenten en folders afkomstig van VitaS een uniforme huisstijl kennen met een warme groene touch.